IMG_7286

今日好開心幫青少年中心的劇場表演者化妝!又一班熱血開心年青人!
竟然撞番兩年前幫過佢手的社工朋友!
好多隊不同主題,其中一隊化得最多位雙面人!一邊男神一邊山賊咁!Wow😆

Venue: 北區大會堂
Show: 基督教香港信義會-潮爆劇場大比拼

IMG_7287

Leave a Reply